Sổ tay điện tử

Docly Child

Chuyển sinh hoạt Đảng

Ước tính thời gian nghiên cứu: 3 phút 402 lượt xem Tác giả

CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG
—–

 

Việc chuyển sinh hoạt đảng thực hiện theo quy định tại điểm 6.3, Quy định 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)và điểm 10, Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII); liên quan đến đảng viên và chi, đảng bộ cơ sở có những nội dung sau:

1. Trách nhiệm của đảng viên và cấp uỷ về chuyển sinh hoạt đảng.

2. Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng

a- Chuyển sinh hoạt đảng chính thức

* Hướng dẫn ghi phiếu chuyển sinh hoạt đảng chính thức:

+ Đối với đảng viên của chi bộ cơ sở ;

+ Đối với đảng viên của chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận;

+ Đối với đảng viên của chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

b – Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời

* Cách ghi phiếu chuyển sinh hoạt đảng tạm thời giống như cách ghi phiếu chuyển sinh hoạt đảng chính thức nên đề nghị xem phần Hướng dẫn ghi phiếu chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

c – Chuyển sinh hoạt đảng nội bộ

* Hướng dẫn ghi phiếu chuyển sinh hoạt đảng nội bộ:

+ Đối với đảng viên của chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận;

+ Đối với đảng viên của chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

3. Việc quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng trong một số trường hợp khác:

3.1- Việc quản lý sinh hoạt của đảng viên hoạt động ở xa nơi cư trú, làm việc lưu động, không ổn định hoặc ở những nơi chưa có tổ chức đảng.

3.2- Việc chuyển sinh hoạt đảng đối với đảng viên nghỉ chờ làm thủ tục nghỉ hưu theo chế độ.

3.3- Việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên do yêu cầu công tác phải chuyển tiếp hoặc do tổ chức đảng nơi đảng viên chuyển đi giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng sai địa chỉ.

3.4- Chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên ở tổ chức đảng bị giải tán hoặc giải thể.

 

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0