Sổ tay điện tử

Docly Child

Hướng dẫn thủ tục chuyển đảng chính thức

Ước tính thời gian nghiên cứu: 3 phút 247 lượt xem Tác giả

HỒ SƠ, THỦ TỤC XÉT CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ THÀNH ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

—–

 

Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Tổ chức Trung ương về hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức (kể cả kết nạp lại).

Hồ sơ, thủ tục gồm có :

1- Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

  Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, được trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc cấp uỷ có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp giấy chứng nhận theo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương.

2- Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị.

Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu điếm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại; đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức.

3- Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ.

Đảng viên được phân công giúp đỡ viết bản nhận xét đảng viên dự bị nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị; báo cáo chi bộ.

4- Bản nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú.

Chi uỷ có đảng viên dự bị tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội mà người đó là thành viên; ý kiến nhận xét của chi uỷ hoặc chi bộ (nơi chưa có chi uỷ) nơi cư trú đối với đảng viên dự bị để báo cáo chi bộ.

5- Nghị quyết của chi bộ, đảng uỷ cơ sở và quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp uỷ có thẩm quyền.

Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức, chi uỷ công bố quyết định trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0