Sổ tay điện tử

Docly Child

Điều kiện để TCĐ được BTV Tỉnh ủy khen

Ước tính thời gian nghiên cứu: 3 phút 132 lượt xem Tác giả

ĐIỀU KIỆN ĐỂ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY TẶNG BẰNG KHEN CHO TỔ CHỨC ĐẢNG
TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY CƠ SỞ ĐẠT “TRONG SẠCH VỮNG MẠNH” TIÊU BIỂU 05 NĂM LIỀN

—–

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét, tặng bằng khen cho tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền là chi bộ, đảng bộ bộ phận được xét, chọn trong số những chi bộ, đảng bộ bộ phận đã được ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở tặng giấy khen về thành tích đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm và liên tục 05 năm trở lên; đồng thời, trong năm xét khen thưởng phải đạt các yêu cầu sau:

– Được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

– Cơ quan, đơn vị phải đạt danh hiệu tập “thể lao động xuất sắc” hoặc được tặng bằng khen trở lên.

– Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nội dung nêu gương theo Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 21/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Quy định số 101- QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55- QĐ/TW, ngày 19/12/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và sự chỉ đạo của cấp trên.

– Không có đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động bị kỷ luật; không có cấp ủy viên bị kỷ luật từ khiển trách trở lên (đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn).

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0