Sổ tay điện tử

Docly Child

Điều kiện để TCCSĐ được BTV Tỉnh ủy tặng cờ

Ước tính thời gian nghiên cứu: 4 phút 86 lượt xem Tác giả

ĐIỀU KIỆN ĐỂ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY TẶNG CỜ THI ĐUA CHO TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG
ĐẠT “TRONG SẠCH VỮNG MẠNH” TIÊU BIỂU 05 NĂM LIỀN

—–

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét, tặng cờ thi đua cho tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền là tổ chức cơ sở đảng được lựa chọn trong số các tổ chức cơ sở đảng đã được ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở tặng giấy khen đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm và liên tục 05 năm trở lên; đồng thời, trong năm xét khen thưởng phải đạt các yêu cầu sau:

– Đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”, “đơn vị quyết thắng”, “trường tiên tiến xuất sắc”… (đối với đơn vị sự nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp); đối với cơ quan được Chủ tịch UBND tỉnh hoặc bộ, ngành Trung ương tặng bằng khen; UBND được cấp trên công nhận vững mạnh (đối với xã, phường, thị trấn).

– Cơ quan, đơn vị phải hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể do tổ chức cơ sở đảng đề ra hoặc do cấp trên giao từ đầu năm (đối với cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp Nhà nước); thực hiện tốt công tác khuyến học và các hoạt động xã hội (đối với doanh nghiệp); đối với xã, phường, thị trấn phải hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới do tổ chức cơ sở đảng đề ra hoặc do cấp trên giao từ đầu năm.

– Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nội dung nêu gương theo Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 21/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Quy định số 101- QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55- QĐ/TW, ngày 19/12/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và sự chỉ đạo của cấp trên.

– Không có đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị kỷ luật; riêng xã, phường, thị trấn không có cấp ủy viên cơ sở, cán bộ, công chức cấp xã bị kỷ luật.

– Xếp loại tốt trở lên về ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0