Sổ tay điện tử

Docly Child

Chế độ báo cáo tháng

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút 546 lượt xem Tác giả

BÁO CÁO THÁNG CỦA CƠ SỞ

—–

Các cấp ủy cơ sở thực hiện báo cáo tháng định kỳ (theo mẫu) như sau:

– Quý I: Báo cáo tháng 1, tháng 2 và tháng 3 (không phải báo cáo quý I);

– Quý II: Báo cáo tháng 4, tháng 5 và 6 tháng đầu năm;

– Quý III: Báo cáo tháng 7, tháng 8 và tháng 9 (không phải báo cáo quý III);

– Quý IV: Báo cáo tháng 10, tháng 11 và cả năm.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0