Sổ tay điện tử

Docly Child

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút 140 lượt xem Tác giả

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

—–

1. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động: Thực hiện theo Nghị định số: 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ.

2. Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập: Thực hiện theo Nghị định số: 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0