Sổ tay điện tử

Docly Child

Các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Ước tính thời gian nghiên cứu: 3 phút 160 lượt xem Tác giả

MỘT SỐ VĂN BẢN, TÀI LIỆU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

—–

1. Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Chuyên đề toàn khóa 2016 – 2020 “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3. Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Kế hoạch số 40-KH/TU, ngày 04/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt việc tốt trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

5. Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên dương gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020.

6. Kế hoạch số 38-KH/ĐUK, ngày 15/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

7. Kế hoạch số 44-KH/ĐUK, ngày 07/02/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

8. Kế hoạch số 58-KH/ĐUK, ngày 24/4/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tuyên dương gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 – 2020.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0