Sổ tay điện tử

Docly Child

Tiến hành thi hành kỷ luật đảng

Ước tính thời gian nghiên cứu: 5 phút 344 lượt xem Tác giả

CÁCH TIẾN HÀNH MỘT VỤ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG TRONG CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG Ở CƠ SỞ

—–

1- Chi ủy hoặc ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở xây dựng, thảo luận, thống nhất kế hoạch tiến hành; yêu cầu đảng viên vi phạm làm bản tự kiểm điểm.

2- Đảng viên vi phạm làm bản tự kiểm điểm theo nội dung hướng dẫn của chi ủy hoặc ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở.  

3- Chi ủy hoặc ủy ban kiểm tra đi sâu tìm hiểu, thẩm tra, xác minh những vấn đề cần thiết.

4- Đảng viên vi phạm trình bày bản tự kiểm điểm trước chi bộ, nếu ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở tiến hành xem xét thì đảng viên vi phạm trình bày bản tự kiểm điểm trước chi bộ và đại diện ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở.

Chi bộ thảo luận, góp ý kiến, kết luận rõ nội dung, mức độ, tính chất, tác hại, nguyên nhân của vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và biểu quyết quyết định hoặc đề nghị hình thức kỷ luật (mẫu phiếu biểu quyết mẫu biên bản kiểm phiếu ).

Lưu ý: Việc biểu quyết đề nghị kỷ luật hoặc biểu quyết quyết định kỷ luật phải bằng phiếu kín. Sau khi xem xét, kết luận tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì tổ chức đảng phải bỏ phiếu biểu quyết quyết định hoặc biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật cụ thể bằng phiếu kín (điểm 1.2, Khoản 1, Điều 38, Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

a. Nếu chi bộ tiến hành xem xét, xử lý thì chi bộ quyết định theo thẩm quyền (mẫu quyết định kỷ luật).

Lưu ý: Quyết định khiển trách, cảnh cáo đối với đảng viên vi phạm của chi bộ có hiệu lực ngay sau khi chi bộ công bố kết quả biểu quyết quyết định kỷ luật (cách tính kết quả biểu quyết). Trong vòng 10 ngày, chi bộ ban hành quyết định kỷ luật trao cho đảng viên bị kỷ luật, báo cáo cấp trên và lưu hồ sơ.

b. Nếu ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở tiến hành xem xét thì ủy ban kiểm tra báo cáo và đề nghị đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định. Đại diện đảng ủy cơ sở gặp để nghe đảng viên vi phạm trình bày ý kiến và báo cáo đầy đủ ý kiến trong cuộc họp đảng ủy cơ sở khi xem xét, quyết định. Sau khi có quyết định thi hành kỷ luật, đảng ủy cơ sở cần kịp thời công bố để đảng viên vi phạm và các tổ chức đảng có liên quan chấp hành (khi triển khai phải có biên bản triển khai).

5- Báo cáo việc thi hành kỷ luật lên cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên.

6- Lập và lưu trữ hồ sơ.

7- Rút kinh nghiệm, đôn đốc việc chấp hành quyết định kỷ luật.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0