Sổ tay điện tử

Docly Child

Thời hiệu xử lý kỷ luật

Ước tính thời gian nghiên cứu: 4 phút 133 lượt xem Tác giả

THỜI HIỆU XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG

—–

I. Thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên

Tại Điều 3, Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị quy định về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đã quy định thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên như sau:

1- Thời hiệu xử lý kỷ luật về Đảng là thời hạn được quy định trong Quy định này mà khi hết thời hạn đó thì đảng viên có hành vi vi phạm không bị xử lý kỷ luật.

a) Thời hiệu xử lý kỷ luật đảng được quy định như sau:

– 5 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

– 10 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức.

b) Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm. Nếu trong thời hạn xử lý kỷ luật được quy định tại Điểm a Khoản này, đảng viên có hành vi vi phạm mới thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với vi phạm cũ được tính lại kể từ thời điểm thực hiện hành vi vi phạm mới.

2- Không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đảng đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ; vi phạm về chính trị nội bộ; về an ninh, quốc phòng, đối ngoại có xâm hại đến lợi ích quốc gia và việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp.

II. Thời hiệu xử lý kỷ luật tổ chức đảng

 Tại Điều 5, Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm đã quy định thời hiệu xử lý kỷ luật tổ chức đảng như sau:

 1 Thời hiệu xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm được quy định như sau:

– 5 năm đối với những vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

– 10 năm đối với những vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

2- Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm tổ chức đảng có vi phạm. Nếu trong thời hạn xử lý kỷ luật được quy định tại Điểm 1, Điều này, tổ chức đảng có vi phạm mới thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với vi phạm cũ được tính từ thời điểm thực hiện vi phạm mới.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0