Sổ tay điện tử

Docly Child

Hình thức kỷ luật

Ước tính thời gian nghiên cứu: 2 phút 124 lượt xem Tác giả

HÌNH THỨC K LUẬT

—–

Các hình thức kỷ luật được quy định tại khoản 2, Điều 35, Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; cụ thể như sau:

– Đối với tổ chức đảng: khiển trách, cảnh cáo, giải tán.

– Đối với đảng viên: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

Đảng viên chính thức vi phạm nghiêm trọng đến mức phải khai trừ thì phải kỷ luật khai trừ, không áp dụng biện pháp xóa tên, không chấp nhận việc xin ra khỏi Đảng. Cấp ủy viên vi phạm đến mức cách chức thì phải cách chức, không để thôi giữ chức.

– Đối với đảng viên dự bị: khiển trách, cảnh cáo.

Đảng viên dự bị vi phạm đến mức phải kỷ luật thì kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo và khi hết thời hạn dự bị, chi bộ vẫn tiến hành xét công nhận đảng viên chính thức. Nếu vi phạm đến mức không còn đủ tư cách đảng viên thì xóa tên trong danh sách đảng viên.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0