Sổ tay điện tử

Docly Child

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát

Ước tính thời gian nghiên cứu: 2 phút 278 lượt xem Tác giả

XÂY DỰNG KẾ HOCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT

—–

Hằng năm, căn cứ chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cấp trên, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ (mẫu số 1), đảng uỷ hoặc ban thường vụ đảng ủy  (mẫu số 2); trong đó xác định rõ nội dung, đối tượng, thời gian, phương pháp tiến hành, phân công cụ thể từng cấp uỷ viên, ủy ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở tiến hành.

Trong đó cần lưu ý về:

– Đối tượng kiểm tra, giám sát:

+ Đối với c hi bộ: Mọi đảng viên sinh hoạt trong chi bộ

+ Đối với đảng uỷ cơ sở: Chi ủy, chi bộ, đảng ủy bộ phận và đảng viên thuộc phạm vi quản lý.

+ Đối với đảng uỷ bộ phận: Chi ủy, chi bộ trực thuộc và đảng viên thuộc phạm vi quản lý.

– Chủ thể kiểm tra, giám sát: Chi bộ, đảng ủy cơ sở, ban thường vụ đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận.

Ngoài ra, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ cơ sở căn cứ nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Đảng uỷ cơ sở giao để xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát (mẫu số 3).

Ghi chú: Những đảng ủy cơ sở mà ban thường vụ tiến hành công tác kiểm tra, giám sát thì thực hiện như của đảng ủy cơ sở.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0