Sổ tay điện tử

Docly Child

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng

Ước tính thời gian nghiên cứu: 2 phút 133 lượt xem Tác giả

KIỂM TRA TỔ CHỨC ĐNG CẤP DƯỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG

(Dùng cho ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở)

—–

Căn cứ nhiệm vụ được quy định tại khoản 2, Điều 32 – Điều lệ Đảng, hàng năm Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và việc thi hành kỷ luật trong Đảng (nếu có) đối với các đảng ủy bộ phận, chi bộ trong đảng bộ cơ sở, chi bộ trong đảng bộ bộ phận; nhất là kiểm tra những đảng ủy bộ phận, chi bộ chưa làm tốt hoặc có khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoặc chi bộ có nhiều đảng viên vi phạm nhưng không xử lý hoặc xử lý chưa đúng mức hoặc thực hiện chưa đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật (theo quy trình 4).

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0