Sổ tay điện tử

Docly Child

Kiểm tra tài chính Đảng

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút 186 lượt xem Tác giả

KIỂM TRA TÀI CHÍNH ĐẢNG

(Do ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở thực hiện)

—–

Căn cứ nhiệm vụ được quy định tại khoản 6 Điều 32 Điều lệ Đảng, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở có nhiệm vụ kiểm tra tài chính của các đảng ủy bộ phận, chi bộ và đảng viên trong đảng bộ, song cần kiểm tra trước hết đối với cán bộ phụ trách tài chính của đảng ủy và những chi bộ chưa chấp hành tốt việc thu, nộp, sử dụng đảng phí (quy trình 5).

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0