Sổ tay điện tử

Docly Child

Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên

Ước tính thời gian nghiên cứu: 3 phút 116 lượt xem Tác giả

GII QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐNG VÀ ĐNG VIÊN

(Dùng cho chi bộ, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở)

—–

Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc phạm vi quản lý của cấp uỷ cùng cấp; chi bộ giải quyết tố cáo đối với đảng viên đang sinh hoạt trong chi bộ theo quy trình 6.

* Một số vấn đề cần lưu ý:

Chậm nhất 90 ngày làm việc theo quy định của Luật Lao động kể từ ngày nhận được tố cáo (gửi, phản ánh trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện chuyển đến) phải xem xét, giải quyết. Trường hợp hết thời hạn mà chưa giải quyết xong thì được gia hạn nhưng không quá 30 ngày làm việc, đồng thời phải thông báo cho người tố cáo biết. Sau khi giải quyết xong phải thông báo kết quả giải quyết cho người tố cáo biết bằng hình thức thích hợp.

Trường hợp người tố cáo xin rút nội dung tố cáo thì tổ chức đảng giải quyết tố cáo không xem xét, giải quyết nội dung tố cáo đó, trừ trường hợp bị đe dọa, ép buộc, mua chuộc.

Không giải quyết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ và đơn tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền (do Điều lệ Đảng và Luật Tố cáo quy định) xem xét, kết luận, nay tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ việc; đơn tố cáo có tên nhưng nội dung không cụ thể, không có căn cứ để thẩm tra, xác minh; đơn tố cáo có tên nhưng trong nội dung của đơn không chứa đựng, phản ánh nội dung tố cáo đối với đảng viên, tổ chức đảng; đơn tố cáo không phải bản do người tố cáo trực tiếp ký tên; đơn tố cáo có từ 2 người trở lên cùng ký tên; đơn tố cáo của người không có năng lực hành vi dân sự.

(Trích tiết 5.1.1, điểm 5.1, khoản 5, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng)

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0