Sổ tay điện tử

Docly Child

Giải quyết khiếu nại kỷ luật

Ước tính thời gian nghiên cứu: 2 phút 121 lượt xem Tác giả

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KỶ LUẬT ĐẢNG

—–

Uỷ ban kiểm tra có nhiệm vụ giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng. Việc giải quyết khiếu nại kỷ luật của đảng viên tiến hành từ uỷ ban kiểm tra hoặc cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng đã xử lý kỷ luật. Giải quyết theo quy trình 7.

Khi nhận được khiếu nại kỷ luật đảng phải báo cho người khiếu nại biết; hướng dẫn người khiếu nại thực hiện đúng quy định của Đảng. Chậm nhất 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại phải xem xét, giải quyết, trả lời cho người khiếu nại. Nghiêm cấm các hành vi cản trở, dìm bỏ, không xem xét, giải quyết khiếu nại. Trường hợp hết thời hạn chưa giải quyết xong phải thông báo cho người khiếu nại biết.(Trích tiết 5.2.1, điểm 5.2, khoản 5, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng)

Ban thường vụ đảng ủy cơ sở và đảng ủy bộ phận có trách nhiệm xem xét khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên do chi bộ quyết định nhưng không có quyền chuẩn y hay thay đổi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ luật mà phải đề nghị đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định(điểm 8.4, Khoản 8, Điều 39, Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0